2 zonos sprogimo rizikos thenklas

Tai toli nuo daugelio vietø, kur yra daug grësmiø veiklai ir þmoniø sveikatai. Matyt saugios vietos, esanèios jûsø mieste, atimtos ið tam tikrø saugumo sistemø, gali kelti grësmæ gyventojams.

Tokia grësmë, be abejo, yra degalinës, techninës dujø saugyklos, ávairios pardavimo vietos ir pirotechnikos medþiagø gamyba, jau nekalbant apie karinius árenginius, kurie labai daþnai yra artimuose miestuose.Kiekviena ið minëtø institucijø, esanèiø mûsø miestuose, yra iðmatuojamas miesto gyventojø pavojaus lygis, visada visose mokyklose yra naudingas tinkamai gyventojams. Siekiant sumaþinti rizikà, atitinkamos tarnybos imasi specialiø priemoniø, kad padidintø ðiø patalpø saugumo sritá.Tokiø vietø apsaugà reglamentuoja specialûs reglamentai, kurie apima tiek investavimo laipsná pagal ámonæ, tiek kelianèià pavojø, ir jø eigos tvarkà. Labai svarbus klausimas yra darbuotojø sveikata ir sauga, kurià turi naudoti ir darbuotojai, ir vyrai, dirbantys „dideliais“ darbais.Atsiþvelgiant á tai, beveik visø miestø teritorijoje ádiegtos degalinës turi ypatingà dëmesá. Stotyse susiduria daug degiø degalø, kurie dël gaisro gali sukelti rimtà sprogimà. Todël svarbu ávertinti sprogimo pavojaus zonas saugos poþiûriu. Ðiose erdvëse veikia grieþti saugumo reþimai. Draudþiama naudoti atvirà ugná. Kai aptarnaujate degalinæ, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas prieðgaisrinëms nuostatoms, nes net maþiausias incidentas gali sukelti sprogimà, kuris kelia pavojø daugelio þmoniø sveikatai ir iðlaikymui.